VAŽNO! KATASTARSKA IZMJERA; UPUTE MJEŠTANIMA

VAŽNO! JAVNI POZIV NA ZBOR GRAĐANA U VEZI KATASTARSKE IZMJERE

Predočavanjem elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci utvrđeni katastarskom izmjerom. Svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.

Osobe koje su u postupku katastarske izmjere evidentirane kao nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama o predočavanju su obaviještene pisanim putem. U pozivima i javnoj objavi navedeni su vremenski termini i mjesto predočavanja.

Prilikom dolaska potrebno je predočiti poziv i identifikacijsku osobnu ispravu (dokument koji sadrži OIB ).

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati predočavanju u zakazanom terminu, umjesto Vas može pristupiti punomoćnik uz predočenje punomoći. Osoba koja Vas zastupa mora biti upoznata sa podacima o predočenim katastarskim česticama, te mora imati podatke o osobi ili osobama koje polažu prava na njima.

Ukoliko se radi o upisu više nositelja prava na katastarskoj čestici, predočavanju može pristupiti i samo jedna osoba kao predstavnik suvlasnika, uz suglasnost ostalih nositelja prava upisanih na predmetnoj čestici.

POSTUPAK PREDOČAVANJA

 • Prilikom predočavanja podataka biti će Vam omogućen uvid u podatke o katastarskoj čestici za koju ste u navedenom terminu pozvani: podaci o tijeku međe, uporabi, građevinama na čestici, površinama, evidentiranim nositeljima prava, te pružene dodatne informacije i kratka objašnjenja vezana uz predočene podatke.
 • U postupku predočavanja elaborata nositelj prava potvrđuje da su mu podaci predočeni te potpisuju izjavu kojom potvrđuje da je suglasna s predočenim podacima katastarske izmjere
 • U postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere nositelji prava mogu uložiti prigovor

Sukladno čl. 148.,148.a.,149.,173.,174. i 175. Zakona o gradnji uz predočavanje podataka katastarske izmjere vršit će se i prikupljanje dokumentacije o gradnji za svaku postojeću građevinu na području katastarske izmjere, te Vas molimo da ponesete potrebnu dokumentaciju za građevine na predmetnim česticama za koje ste pozvani.

POSTUPAK U SLUČAJU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Nositelji prava mogu dati prigovor na predočene podatke elaborata katastarske izmjere, prikupljene i mjerene u postupku katastarske izmjere.

U slučajevima u kojima se prigovor odnosi na tijek međe katastarske čestice, na terenski se uviđaj pozivaju i osobe koje su međnosusjedni nositelji prava.

U pozivu se stranke pozivaju na obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, upućuje ih se da su na terenskom uviđaju dužne pokazati te granice i upozorava na posljedice koje će nastupiti u slučaju neobilježavanja i nepokazivanja granica.

Po obradi svakog prigovora nositelji prava će ponovno biti pozvani na predočavanje.

Poželjno je predočiti i nešto od sljedeće dokumentacije (u kopiji):

 1. Uporabna dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta
 2. Završno izvješće nadzornog inženjera
 3. Rješenje o izvedenom stanju temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 4. Potvrda izvedenog stanja
 5. Potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti neki drugi navedeni akti
 6. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine – katastarski operat
 7. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine – katastarski plan
 8. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine – posjedovni list
 9. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine – Hrvatska osnovna karta
 10. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine – snimke iz zraka
 11. Uvjerenje o vremenu građenja građevine – izdano od nadležnog tijela
 12. Izjava
 13. Pravomoćna građevinska dozvola za izgrađenu građevinu na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta izdanog do 19. lipnja 1991. godine
 14. Potvrda da u svezi s građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
 15. Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine – ukoliko je izdana
 16. Uvjerenje za uporabu izdanog od nadležnog upravnog tijela kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom izdane od 20. lipnja 1991. godine u pogledu vanjskih gabarita i namjene
 17. Projekt prema kojoj je građevina građena ili snimku postojećeg stanja građevine
 18. Preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu ili saniranu u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća prema čl. 332. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 19. Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija provedena u sklopu obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća – ugovor o obnovi
 20. Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija provedena u sklopu obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća – akt tijela državne vlasti
 21. Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija provedena u sklopu obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća – zapisnik o primopredaji građevine
 22. Dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija provedena u sklopu obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća – drugo
 23. Potvrda da je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili da je nedostupan
 24. Snimak postojećeg stanja građevine za građevinu čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili je nedostupan prema čl. 332. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 25. Preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za građevinu čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili je nedostupan prema čl. 332. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 26. Potvrda da za vrijeme građenja građevine građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt nije bio potreban
 27. Snimak postojećeg stanja građevine za građevinu za koju u vrijeme njezinog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban prema čl. 332. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 28. Preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) prema čl. 332. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 29. Snimak postojećeg stanja građevine za građevinu koju Država kupi u svrhu stambenog zbrinjavanja prema čl. 332. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 30. Preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za građevinu koju Država kupi u svrhu stambenog zbrinjavanja prema čl. 332. st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)
 31. Dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne državne skrbi
 32. Drugi akti izdani na temelju ranije važećih zakona na temelju kojih se je mogla započeti koristiti građevina
 33. Rješenje o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11, 86/12)
 34. Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje je izdano rješenje o uvjetima gradnje
 35. Uvjerenje za uporabu
 36. Dozvola za uporabu i rješenje o promjeni namjene
 37. Uvjerenja izdana od nadležnog tijela nakon 01. siječnja 2014. godine koja se pozivaju na članak 330. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Službeni glasnik