OPĆINSKO VIJEĆE

Vijeće

 

 

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Bibinje te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bibinje. Općinsko vijeće čini 13 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika biranih iz svojih redova. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bibinje.

Sprječavanje sukoba interesa

Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa:

Članak 4.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovo nadležnosti.
(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovog članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.
 (3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Vijećnik Ivan Kero, Put mira 2, Bibinje vlasnik je sezonskog obrta Candy Boat koji se bavi prodajom slatkiša, suvenira i iznajmljivanjem opreme za rekreaciju i sport na istoj adresi.

Službeni glasnik