PRORAČUN

Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.


Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu razina 23


Financijska izvješća za 2023. godinu razina 22 


Isplate iz proračuna od 01.01. do 31.01.2024.


Izmjene i dopune Proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu


Proračun Općine Bibinje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2023. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu


Godišnji financijski izvještaj Općine Bibinje za 2022. godinu


Proračun Općine Bibinje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu


Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. i 2025. GODINU


Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Bibinje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu


Godišnji financijski izvještaj Općine Bibinje za 2021. godinu


PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU


TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU


DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2021. GODINU


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2020. GODINU


PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU


PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU


BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. - 31.12.2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIBINJE 1.1. - 31.12.2020. RAZINA 23

POTVRDA FINA-E

REFERENTNA STRANICA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIBINJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020.

POTVRDA OD FINA-E, REFERENTNA STRANICA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020.- 31.12.2020.

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Bibinje  za  2020. godinu  i projekcija 2021. i 2022. godinu

Prijedlog proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.godinu 

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2021. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2020. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2020. GODINU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2019. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA TE STRUKTURA VIŠKA PRIHODA U 2019 GODINI OPĆINE BIBINJE 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU  I PROJEKCIJA 2021. I 2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2020. GODINU

POTVRDA O ZAPRIMANJU FINE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

REFERENTNA STRANICA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA 

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019.-31.12.2019.

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019.

POTVRDA O ZAPRIMANJU FINE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

REFERENTNA STRANICA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIBINJE ZA 2019. GODINU RAZINA 22

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2019. GODINU

POTVRDA O ZAPRIMANJU I OVJERENA REFERENTNA STRANICA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2019. GODINU

PRORAČUN U MALOM OPĆINE BIBINJE ZA 2020. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Proračun Općine Bibinje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Plan razvojnih programa Općine za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bibinje za 2020. godinu  

Izmjene i dopune proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu i projekcije 2021. i 2022. godinu  i Plan razvojnih programa Općine za 2020. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2019. GODINU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, OVJERENA REFERENTNA STRANICA I POTVRDA O ZAPRIMANJU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV LEPTIRIĆI ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU

IZMJENA I DOPUNA  PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE 2018. GODINE - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 06/2017. GODINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE TABLICA

OBRAZAC UDJ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017.

Financijski izvještaj proračunskog korisnika Dječji vrtić Leptirići 

Proračun u malom Općine Bibinje za 2018. godinu - vodič za mještane

PRORAČUN OPĆINE BIBINJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

REBALANS PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BIBINJE ZA 06/2017. GODINE

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

Financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR RASVP 1

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac RAS funkcijski VP 154

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA Obrazac P VRIOVP 156

BILANCA Obrazac BILVP 152

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA Obveze VP 159

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Bibinje za 2016. godinu

Bilješka uz izvještaj o vlasničkim udjelima Obrazac UDJ

Proračun u malom Općine Bibinje - vodič za mještane

Proračun Općine Bibinje za 2017. godinu

Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture 2017. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bibinje u 2017. godini

Socijalni program za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Bibinje u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi Općine Bibinje za 2017. godinu

Program javnih potreba u turizmu Općine Bibinje za 2017. godinu

Plan proračuna Općine Bibinje za razdoblje 2017. - 2019. godine

Rebalans proračuna 2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 06/2016. godine

Zaključak o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Službeni glasnik