Općinski načelnik Općine Bibinje zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Općine Bibinje, u skladu sa zakonom. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.

Načelnik, osim poslova propisanih zakonom, obavlja osobito i ove poslove:

– priprema prijedloge općih akata

– izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Vijeća

– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i prijedlog odluke o izvršenju proračuna

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Općine

– upravlja prihodima i rashodima Općine

– usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine

– donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 ( jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima

– daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji

– provodi odluke Vijeća i odgovara za njihovo provođenje

– obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima

Službeni glasnik