JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik: Marin Diklan, dipl.oec

Tel: 023/261-166, fax: 023/261-803

e mail: procelnik@bibinje.hr

Pročelnik JUO:

– rukovodi radom odjela u skladu sa zakonom i propisima

-organizira i koordinira rad odjela i nadzire rad djelatnika

-odgovara za pravodobno obavljanje poslova i zadataka u odjelu

– sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada JUO po uputama općinskog načelnika

-donosi rješenja u skladu sa zakonom i odlukama općinskih tijela

– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i vijeća

.

 

 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik. Pročelnik za svoj rad odgovara općinskom načelniku. Imenovanje, razrješenje, odgovornost kao i druga pitanja o radu pročelnika provode se na način i po postupku utvrđenom zakonom i odlukom općinskog načelnika.

Službeni glasnik