POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BUGARIJA BORI

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bibinje KLASA:022-05/19-01/381, URBROJ:2198/02-01-19-13, od 29. 10. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bibinje dana 10. 11. 2020. godine objavljuje:

JAVNU  RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BUGARIJA BORI

  1. Provodi se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bugarija bori u Bibinjama.
  2. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bugarija bori trajati će 8 dana i to od 19. studenog do 26. studenog 2020. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prizemlju prostorija Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

III. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bugarija bori u Bibinjama održat će se 25. studenog 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

  1. Primjedbe, prijedlozi i očitovanja na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bugarija bori mogu se dostaviti najkasnije do završetka javnog uvida na adresu: Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bugarija bori bit će dostupan na web stranici Općine Bibinje, www.bibinje.hr. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA:022-05/19-01/382

URBROJ:2198/1-01-19-14

OPĆINA BIBINJE

Jedinstveni upravni odjel


PRILOZI:

1 0.OBUHVAT PLANA
2 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
3 2A.PROMETNA INFRASTRUKTURA

4 2B.ELEKTROENERGETSKI SUSTAV I TELEKOMUNIKACIJE
5 2C.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
6 3.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

7 4.NAČIN I UVJETI GRADNJE
OBRAZLOZENJE-pročišćen tekst
OBVEZNI PRILOZI
ODREDBE-mijenja se i glasi tekst
SAŽETAK

Službeni glasnik