JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će 30 dana i to od 15. srpnja 2021. godine do 13. kolovoza 2021. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati u prizemlju zgrade Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 21. srpnja 2021. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnih Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Zadarske županije.

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se pismenim putem ili usmeno na zapisnik prilikom javnog izlaganja, dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 13. kolovoza 2021. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web stranici Općine Bibinje (www.bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

1. namjena i korištenje PP 07_21

2.1. Infrastrukturni sustavi PP 07_21

2.2. Infrastrukturni sustavi PP 07_21

3.1. korištenje i zaštita PP 07_21

4.1.GP Bibinje PP 07_21

4.2.GP Bibinje PP 07_21

NACRT ODLUKE I ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PP 07_20

OBRAZLOŽENJE IiD PPUO BIBINJE PRIKAZ IZMJENA PP 07_21

ODREDBE IiD PPUO BIBINJE PRIKAZ IZMJENE PP 07_21

SAZETAK Z JAVNOSTI PP 07_21

Službeni glasnik