AGLOMERACIJA BIBINJE – SUKOŠAN – TRENUTNO STANJE AGLOMERACIJE

ODVODNJA

Javni isporučitelj vodne usluge odvodnje, komunalno društvo ODVODNJA BIBINJE – SUKOŠAN d.o.o. osnovano je 07.01.2010. godine u 50 %-tnom vlasništvu općine Bibinje i općine

Sukošan. Društvo ima upravu koju predstavljaju Stipe Bugarija ing.el. kao predstavnik općine Bibinje i Božidar Dijan kao predstavnik općine Sukošan. Osnovna djelatnost društva je izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje na području općina Bibinje i Sukošan.

PODZAJAM SVJETSKE BANKE

01.04.2010. godine sklopljen je ugovor o podzajmu sa Svjetskom bankom za potprojekt aglomeracije Bibinje – Sukošan, na period od 13,55 godina (zadnja rata za isplatu podzajma ističe 15.10.2023. godine). Vrijednost preuzetog podzajma je 38.700.000, kuna, zajedno sa kamatama 40.561.927,79 kuna. 19.11.2014. godine sklopljen je dodatak ugovoru o podzajmu za potprojekt aglomeracije Bibinje – Sukošan na iznos od 5.300.000,00 kuna, tako da je u konačnici iznos preuzetog podzajma 44.000.000,00 kuna, odnosno zajedno sa pripadajućim kamatama 46.116.920,00 kuna. Od navedenog iznosa obveza je vraćanja komunalnog društva 28.776.958,37 kuna, što je u postotnom iznosu 62,40 %. Ostatak iznosa podzajma od 17.339.961,63 kune srazmjerno Ugovoru o podzajmu vraćaju Hrvatske vode i državni proračun Republike Hrvatske. Supotpisnici ugovora o podzajmu uz komunalno društvo su općine Bibinje i Sukošan, odnosno solidarni jamci u slučaju da komunalno društvo ne bude u bilo kojem trenutku u mogućnosti vraćati kredit, su općine Bibinje i Sukošan. Povrat podzajma vrši komunalno društvo prema Hrvatskim vodama na teret naknade za razvoj odvodnje. Naknada za razvoj odvodnje za područje naselja Bibinje i Sukošan uvedena je temeljem odluka općinskih vijeća Općina Bibinje i Sukošan sukladno Zakonu o vodama i ostalim podzakonskim aktima, te je ista obveza plaćanja svih stanovnika naselja Bibinje i Sukošan, uključno i Marinu Dalmacija. Prinos naknade za razvoj odvodnje se koristi isključivo za projektiranje i izgradnju sustava odvodnje naselja Bibinje i Sukošan, te je isti podložan kontroli nadležnog Ministarstva, odnosno javnog društva za upravljanje vodama Republike Hrvatske – Hrvatskim vodama. Naknadu za razvoj u ime komunalnog društva prikuplja Vodovod d.o.o. Zadar na način da se za svaki m3 utrošene vode naplaćuje 3,96 kune u korist naknade za razvoj odvodnje. Na iznos naknade za razvoj ne naplaćuje se PDV. Vodovod d.o.o. Zadar uslugu prikupljanja naknade za razvoj naplaćuje 3 % od iznosa naplaćene naknade.

Trošak prikupljanja naknade se ne naplaćuje iz naknade za razvoj, već je izravni trošak komunalnog društva. Kamata na podzajam plaća se na povučenu, a neotplaćenu glavnicu, dva puta godišnje 15. travnja i 15. listopada tekuće godine. Iznos kamate obračunava se na sljedeći način: EURIBOR za valutu zajma uvećan za fiksnu kamatnu maržu, a početna naknada iznosi 0,25% zajma. Podzajam je podignut na period od 13,55 godina (01.04.2010. – 15.10.2023.), ima poček otplate glavnice 4,04 godine (01.04.2010. – 15.04.2014.), a otplata glavnice zajma traje 9,5 godina sa početkom otplate 15.04.2014. godine (prva rata) i završetkom 15.10.2023. godine (zadnja rata).

 

Iz sredstava naknade za razvoj otplaćuje se glavnica zajma zajedno sa kamatama i u 21%- nom iznosu svi troškovi izrade projekata, usluge nadzornih inženjera, odnosno situacije izvođača radova. Iznos rate kredita se kreće od 950.000,00 do 1.000.000,00 kuna, ovisno o tečaju EURIBOR-a, odnosno na godišnjoj razini oko 2.000.000,00 kuna (rate kredita 15.04. i 15.10. tekuće godine).

Društvo Odvodnja Bibinje – Sukošan u navednom potprojektu je investitor, a pripremu natječaja i odabir izvoditelja za projektiranje, izvođenje i nadzor isključivo provode Hrvatske vode kao komisionari – voditelji projekta.

Iznos Ugovorom dobijenog podzajma utrošen je na sljedeće:

  1. Izgradnja nulte faze sustava (11.636.899,71 kn)
  2. Nadzor izgradnje nulte faze sustava (485.120,00 kn)
  3. Projektiranje prve faze sustava (970.200,00 kn)
  4. Projektiranje druge i treće faze sustava (882.000,00 kn)
  5. Izgradnja prve faze sustava (29.496.958,53 kn)
  6. Nadzor izgradnje prve faze sustava (490.850,00 kn).

 

Također treba napomenuti da je u sklopu izgradnje nulte i prve faze obnovljena kompletna vodovodna mreža koja se podudarala sa izgradnjom sustava odvodnje.

Naknadu za odvodnju, odnosno pročišćavanje otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje ili imaju mogućnost priključenja, a ne žele se spojiti. Iz nama nepoznatih razloga još uvijek nisu spojeni (u Bibinju takvu mogućnost ima 65 objekata, odnosno u Sukošanu 65 objekata.). Naknada za odvodnju, odnosno pročišćavanje otpadnih voda najniža je Zadarskoj županiji, sukladno stupnju pročišćavanja.

Prošle godine, na više uzastopnih zamolbi načelnika općine Bibinje, Uprava Društva započinje sa prihvatom svih vozila za transport septika sa područja općine Bibinje i Sukošan, vjerujući da će projektirani sustav isto izdržati, barem u zimskim i proljetnim mjesecima. Dolaskom ljetnih mjeseci broj vozila za transport septika se znatno povećao, a količina primljene otpadne vode iz septičkih jama doslovno uništava sustav mikrosita, te u kratkom periodu uzrokuje začepljenje kopnene dionice podmorskog ispusta. Isto se događa u lipnju ove godine, kada je već turistička sezona u punom jeku, a Marina Dalmacija relativno popunjena sa gostima.

Proces čišćenja i odčepljenja sustava podmorskog ispusta zajedno sa sanacijom cijevi trajao je četiri dana, uzrokujući pritom izravni trošak Društvu preko 250.000 kuna, a neizravno i znatno više, jer je moglo doći do zagađenja nafrekventnije plaže u Bibinjama u predjelu Punta, s nesagledivim posljedicama za turizam naselja Bibinje.

Nakon sanacije začepljenja, Uprava Društva do daljnjeg, zabranjuje prihvat sadržaja septičkih jama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Bibinjama. Možemo samo zamisliti što bi se dogodilo sa sustavom da u vrijeme ljetnih mjeseci primi 700 m3 otpadne vode iz septičkih jama (toliko se iscrpi u jednom danu sa područja naselja Bibinje i Sukošan), plus sve korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje. Malo je reći katastrofa. Kako iz tehničkih razloga do daljnjega, isto nije ostvarivo na uređaju u Bibinjama, zamolio sam kolege u Odvodnji Zadar i Komunalcu Biograd da prime iste. Odgovor istih je na žalost negativan, sa obrazloženjem da bi najsretniji bili da se mogu riješiti svojih septika.

Početak cjelovitog rješenja problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja općina Bibinje i Sukošan bio je izrada elaborata IDEJNO RJEŠENJE „SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA BIBINJE – SUKOŠAN” kojim je predviđeno formiranje jedinstvenog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja Bibinje i Sukošan te Marine Dalmacija, s mogućnošću prihvata i otpadnih voda naselja Debeljak. Pročišćavanje otpadnih voda jedinstvenog sustava objedinjeno je na centralnom uređaju za pročišćavanje na lokaciji Kobiljak – općina Bibinje. Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda vrši se putem podmorskog ispusta u Zadarski kanal.

Za javnog isporučitelja vodne usluge onda, a i danas je najprihvatljivija varijanta premještanje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje zajedno sa izgradnjom proširenja na novu lokaciju koja je udaljena od postojeće nekih 450 m (uz vodospremu Marine Dalmacija). Na žalost kontrolna i savjetodavna tijela Europske unije (JASPERS-i) ne žele ni čuti za navedeno, jer predloženo predstavlja „skuplju” varijantu sukladno Studiji, a u razgovorima sa njima, isti inzistiraju isključivo na najjeftinijoj varijanti za investiciju.

Naručena je izrada mogućih varijantnih rješenja koja bi obvezno uključivala gašenje postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje te transport otpadne vode kombinacijom gravitacijsko – tlačnih cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zadar, odnosno do najbliže spojne točke aglomeracija, kao možebitno najjeftinije rješenje, a ujedno puno prihvatljivije rješenje u tehničkom smislu, od rješenja ponuđenog Studijom.

Nakon što je izrađeno predmetno rješenje, javni isporučitelj vodne usluge dostavlja Sporazum o spoju na aglomeraciju Zadar (draft Sporazuma u cijelosti su napisale Hrvatske vode) općinskim vijećima Bibinja i Sukošana, koja ga u izvornom obliku i prihvaćaju. Isti je poslan Gradu Zadru 13.10.2017 godine, sa zamolbom da istog provede kroz Gradsko vijeće, kako bi započeli sa procesom nastavka izgradnje aglomeracije, i u konačnici istu prepustiti na upravljanje Odvodnji Zadar kao u budućnosti tehnički najadekvatnijem isporučitelju vodnih usluga. Odgovor od Grada Zadra, odnosno gradonačelnika smo dobili nakon 3,5 mjeseca čekanja, s obrazloženjem i razlozima za odbijanje istog (navodi se kako uređaj Centar nema kapacitet za prihvat otpadnih voda, pr. ur.).

Sredinom 2018. godine napravljen je projektni zadatak za Novelaciju Studije, proveden javni natječaj, te izabran izrađivač Novelacije Studije (HIDROART Rijeka zajedno sa zajednicom ponuditelja HIDROING Split, TEH PROJEKT KEMO Rijeka i podizvoditeljem VPB Zagreb). Ista je završena u srpnju 2019. godine, te očekujemo prezentaciju rješenja iste JASPERSIMA sredinom ovog mjeseca.

Novelacija Studije je pokazala da je izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bibinjama na novoj lokaciji najjeftinije rješenje, i ujedno tehnički najbolje od svih rješenja, a sa istim se u potpunosti složio i projektni tim sastavljen od predstavnika Odvodnje Bibinje – Sukošan, Odvodnje Zadar i Hrvatskih voda. 

Hoće li JASPERS-i prihvatiti Novelaciju Studije, kao što sam gore naveo, ubrzo ćemo saznati, a o čemu ćete biti pravodobno izvješteni.

Bibinje, 02.12.2019. godine Član Uprave:

STIPE BUGARIJA i.e.

Službeni glasnik