JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva“ Odvodnja Bibinje-Sukošan“ d.o.o. za izgradnju i upravljanje sustavom odvodnje

ODVODNJA

Objavljen je Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva“ Odvodnja Bibinje-Sukošan“ d.o.o. za izgradnju i upravljanje sustavom odvodnje za mandatno razdoblje od pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za člana uprave – direktora/direktorice Društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna a koja ispunjava slijedeće uvjete:

završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,

najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim rukovodećim poslovima ,

da nema ograničenja iz članka 239. st 2. Zakona o trgovačkim društvima.(„Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22).

Uz prijavu na natječaj sa osnovnim podacima, kandidati moraju dostaviti:

životopis, 

presliku osobne iskaznice,

dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

potvrdu poslodavca ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se radni staž od najmanje jedne (1) godine odnosi na iste ili slične rukovodeće poslove, 

potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)

izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave u prilogu natječaja).

 

Više u tekstu natječaja koji je dostupan na linku

Natjecaj-za-direktora-Odvodnja Bibinje Sukošan

Službeni glasnik