JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE OPĆINE BIBINJE ZA 16. KOLOVOZA; FEŠTA SV. ROKA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE BIBINJE

Ovim putem objavljujemo Javni natječaj za davanje u zakup dijela javne površine Općine Bibinje, na dan proslave blagdana Sv. Roka, zaštitnika Bibinja, 16. kolovoza 2023. u večernjim satima kada će biti organiziran koncert popularne Maje Šuput, za postavljanje montažnog ugostiteljskog šanka za točenja i prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno skici u prilogu Natječaja. Cijeli tekst natječaja dostupan je na linku. 


Na temelju članka Odluke o davanju u zakup javne površine (KLASA: 363-01/23-01/33, UR. BROJ: 2198-02-02/01-23-1), povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE OPĆINE BIBINJE

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup dijela javne površine Općine Bibinje k.č. 50/8 na dan 16. kolovoza, 2023. za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 eura sukladno Odluci Načelnika Općine Bibinje (KLASA: 363-01/23-01/33, UR. BROJ: 2198-02-02/01-23-1) od 04. srpnja, 2023.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Zakup javne površine obavljaju se prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba – obrtnika ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 150,00 eura, u korist računa Općine Bibinje (IBAN: HR8625000091802000007, model: HR68, poziv na broj: 7706–OIB, opis plaćanja: Jamčevina).

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana proteka roka za dostavu ponuda.

III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime, prezime i adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, OIB i obrtnicu za fizičke osobe – obrtnika ili naziv, sjedište, OIB pravne osobe i izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti koja se traži natječajem i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, te broj telefona ili mobitela za kontakt,

– broj žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

– visina (iznos) ponude u eurima, koja ne može biti manja od početnog iznosa,

– potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima ponuđača, ne stariju od 30 dana,

U ovom natječaju ne može sudjelovati ponuđač, koji na dan objave natječaja ima dospjelih financijskih dugovanja prema Općini Bibinje po bilo kojoj osnovi i koji redovito ne podmiruje sve obveze prema Općini Bibinje te ponuđač koji je s Općinom u sudskom ili upravnom sporu.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude za natječaj podnose se do 20. Srpnja, 2023. do 12 sati osobno u pisarnicu Općine Bibinje ili poštom na adresu; Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj fešta – ne otvaraj!”.

Bez obzira na način dostave, krajnji rok za predaju ponuda je 20. Srpnja, 2023. godine u 12:30 sati kada će se u prostorijama općinske uprave izvršiti javno otvaranje pristiglih ponuda.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja. Ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ima pravo prvi odabrati željenu poziciju. Pozicije 1 i 2 su označene na skici koja je sastavni dio ovog natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će putem službene internetske stranice Općine Bibinje (bibinje.hr), obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos, umanjene za iznos uplaćene jamčevine, te potpisati ugovor o zakupu javne površine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Sklapanje ugovora ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 363-01/23-01/33

BROJ: 2198-02-02/01-23-2

Bibinje, 04.07.2023

Šime Sikirić, predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja

Službeni glasnik