JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

Općina Bibinje logo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13), načelnik Općine Bibinje, dana 03. ožujka 2017. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIBINJE

I. Provodi se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje.
II. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajati će 8 dana i to od 15. ožujka 2017. godine do 22. ožujka 2017. godine.
III. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
IV. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje održat će se 21. ožujka 2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.
V. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje mogu se dati za vrijeme održavanja javne rasprave, zaključno s 22. ožujka 2017. godine na sljedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Bibinje.
2. Građani i udruge:
– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog ciljanih izmjena i dopuna plana;
– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik prilikom javnog izlaganja;
– upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje bit će dostupan i na web stranici Općine Bibinje (www.opcina-bibinje.hr). Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.
KLASA:022-05/15-01/491
URBROJ:2198/1-01-15-19

Općinski načelnik
Bruno Bugarija

Službeni glasnik