IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti
Općina Bibinje nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Bibinje koje se nalazi na adresi https://www.bibinje.hr/

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.bibinje.hr/djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.
Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.
Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
Općina Bibinje radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
Nerazmjerno opterećenje
Za sve neusklađenosti Općina Bibinje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Općina Bibinje kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.
Tehnička ograničenja
Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Općine Bibinje sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.
Podizanje razine pristupačnosti
S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Općina Bibinje će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.bibinje.hr/čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Bibinje.
Izjava je zadnji put preispitana 10. kolovoza 2020.
Općina Bibinje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Bibinje.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Bibinje korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pisarnica@bibinje.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Službeni glasnik